Analizy statystyczne w SPSS

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący

Polska
dolnośląskie

pokaż telefon
Opis usługi:

Oferuję usługę obliczania wyników badań do prac magisterskich z zakresu nauk społecznych.

Analizy, które wykonuję:
- testy istotności różnic dla danych nominalnych (tabele krzyżowe), porządkowych (testy: Wilcoxona, Manna - Whitneya, Friedmana, Kruskala - Wallisa) i interwałowych (testy t Studenta, ANOVA Jedno- i Dwuczynnikowa)
- korelacje r- Pearsona
- statystyki opisowe (średnia, odchylenie standardowe, mediana, procent skumulowany)
- test jednorodności wariancji Levene'a
- testy rozkładu normalnego Kołomogorowa-Smirnowa

Mogę pomóc w skonstruowaniu bazy wyników surowych lub stworzyć ją od podstaw.

Pomagam w skonstruowaniu poprawnie hipotez badawczych oraz testuje je.

Razem z wynikami otrzymujesz ich podstawową interpretację, czyli zestawienie potwierdzonych i odrzuconych hipotez wraz ze wskazaniem konkretnych wyników, które na to wskazują.

UWAGA! Nie piszę treści prac magisterskich, jedynie obliczam wyniki badań do prac magisterskich i pomagam je zinterpretować.

Zapraszam do kontaktu:)

Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny
Źródło ogłoszenia ( informacji ): Internet

Promowane