Świadczy profesjonalną obsługę prawną

Informacje o usłudze:
dostępny
Informacje o sprzedawcy:

Oferujący

Polska
mazowieckie

pokaż telefon
Opis usługi:

„JURYSTA” Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Kozakiewicz świadczy profesjonalną obsługę prawną osób poszkodowanych na tereniem. st.Warszawaw sprawach dotyczących roszczeń odszkodowawczych od firm ubezpieczeniowych lub innych podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody.

W ramach prowadzonej pomocy prawnej, działalność Kancelarii ukierunkowana jest przede wszystkim na uzyskanie dla Klientów możliwie najwyższego odszkodowania od podmiotów zobowiązanych do naprawienia szkody. Jego wysokość odzwierciedlona jest w przyjętej w doktrynie oraz orzecznictwie zasadzie kompensacji (pełnego) odszkodowania.Naszym celem jest zapewnienie osobom poszkodowanym profesjonalnej pomocy wuzyskaniu należnego imodszkodowania i zadośćuczynienia.

Oprócz godnego odszkodowania i zadośćuczynienia występujemy o świadczenia za zniszczone rzeczy, utracone zarobki, pogorszenie widoków na przyszłość, ustalenie renty, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, kosztów dojazdów i inne.

Kancelaria reprezentuje swoich mocodawców na etapie negocjacji w towarzystwem ubezpieczeniowym lub innym podmiotem zobowiązanym do naprawienia szkody. W przypadku niezadawalającego efektu polubownych działań reprezentujemy poszkodowanych w postępowaniu sądowym bez udziału innych pośredników. W postępowaniu sądowym występujemy o ustalenie odpowiedzialności odpowiednich podmiotów za negatywne skutki dla poszkodowanych, które mogą powstać w przyszłości, a które mają bezpośredni związek z zaistniałą szkodą.

Pomagamy dochodzić odszkodowań z tytułu różnych zdarzeń szkodowych, w tym m. in.:

vwypadki drogowe (OC, AC, NNW),

vbłędy medyczne (zakażenia szpitalne, błędy związane z porodami, błędna diagnoza lekarska itp),

vwypadki w gospodarstwach rolnych (prace żniwne, inne prace rolnicze),

vsłupy i sieci energetyczne, telefoniczne,

vzdarzenia losowe (zalanie, pożar, upadki na chodnikach, niewłaściwie utrzymane drogi itp.),

vprzewoźnika lotniczego (odwołanie lotu, opóźnienie lotu, uszkodzenie lub zaginięcie bagażu).

z wyrazami szacunku

Rafał Kozakiewicz

radca prawny

Źródło ogłoszenia ( informacji ): Internet