Regulamin

Regulamin korzystania z usług serwisu internetowego „add24”

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania z internetowego serwisu "add24" (zwany dalej: „Serwisem”), który umożliwia zamieszczanie zleceń, usług, ofert, ogłoszeń, wizytówek.

Prosimy o zapoznanie się w pełni z regulaminem strony internetowej http://add24.pl.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji prosimy o niekorzystanie z serwisu Internetowego add24

 
 

 1. Serwis jest własnością Access Global System LTD z siedzibą w 56 Mill Mead Business Centre, Mill Mead Roadt, N17 9QU London, Company No. 8633516 (zwaną dalej: „Administratorem”).
   
 2. Serwis umieszczony jest w Internecie pod adresem: http://add24.pl
   
 3. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w Serwisie za pośrednictwem formularza udostępnionego w ramach witryny internetowej Serwisu. Administrator przyzna każdemu Użytkownikowi unikalną nazwę identyfikującą Użytkownika w Serwisie (zwaną dalej: „Loginem”) oraz umożliwi ustalenia hasła przypisanego do Loginu za pośrednictwem mechanizmów Serwisu.
   
 4. Użytkownik zobowiązany jest w toku rejestracji w Serwisie zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu. Ponadto przed każdym rozpoczęciem korzystania z Serwisu (zalogowaniem się) Użytkownik zobowiązany jest sprawdzić czy postanowienia niniejszego Regulaminu nie uległy zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu na zasadach w nim określonych, Użytkownik rozpoczynając korzystanie z Serwisu (logując się do Serwisu) akceptuje Regulamin w wersji obowiązującej w dacie logowania do Serwisu. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian Regulaminu, powinien złożyć wniosek o usunięcie swojego konta, zgodnie z § 10, oraz zaprzestać korzystania z usług Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 2 poniżej.
   
 5. Z części funkcjonalności Serwisu mogą korzystać osoby nie posiadające statusu Użytkownika ze względu na niedokonanie skutecznej rejestracji w Serwisie zwane dalej: „Gośćmi”. Do Gości odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Serwisu odnoszące się do Użytkowników. Powyższe oznacza, w szczególności, że Gość przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.
   
 6. Użytkownicy zobowiązują się w trakcie korzystania z Serwisu przestrzegać przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Wielkiej Brytanii oraz dobrych obyczajów, w tym postępować zgodnie z normami społecznymi, obyczajowymi i dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet.
 
§ 2
Rejestracja w Serwisie
 1. Z pełnej funkcjonalności Serwisu mogą korzystać tylko Użytkownicy, czyli podmioty które zarejestrowały się w Serwisie, zgodnie z procedurą określoną w niniejszym paragrafie.
   
 2. Rejestracja w Serwisie odbywa się w 2 krokach:
   
a.    Krok 1 - wymaga podania przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym potrzebnych do korzystania z Serwisu danych, a w szczególności tych, które oznaczone są jako obowiązkowe
b.    Krok 2 - aktywacja konta Użytkownika.

 
 1. Użytkownik musi aktywować konto w przeciągu 24 godzin od momentu otrzymania maila aktywacyjnego. W przeciwnym wypadku, aktywacja konta będzie nie możliwa i Użytkownik będzie musiał powtórzyć od nowa proces rejestracji.
   
 2. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest możliwa po wykonaniu 1 i 2 kroku rejestracji. Użytkownik jest zobowiązany wypełnić pola, które oznaczone są jako obowiązkowe. Bez podania obowiązkowych pól, korzystanie z Serwisu będzie niemożliwe. Administrator ma prawo zażądać zmiany lub uniemożliwić rejestracji Loginu, który zawiera w swej treści wyrażenie powszechnie uznane za obraźliwe, niezgodne z dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich.
 
§ 3
Warunki korzystania z Serwisu
 1. Korzystanie z części usług Serwisu jest bezpłatne dla Użytkowników. W Serwisie mogą być świadczone również usługi płatne. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z konkretnej usługi Serwisu zobowiązany jest sprawdzić charakter tej usługi. Rozpoczęcie korzystania z usługi płatnej jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika warunków finansowych jej świadczenia.
   
 2. Korzystanie z Serwisu polegające na możliwości składania przez Użytkownika (Zleceniodawcę) Zleceń Usług (opis usługi, która ma zostać wykonana w wyniku wykonania zlecenia po wyborze Oferty przez Zleceniodawcę) i Ofert (opis konkretnego sposobu wykonania Zlecenia Usługi wraz z ceną przedstawiony przez Usługodawcę) możliwe jest po uprzednim zalogowaniu do Serwisu.
   
 3. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników a także udostępniania konta, w tym Loginu i hasła, osobą trzecim. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto i przypisany do niego Login w Serwisie.
   
 4. Zlecenia, Usługi, Oferty, Ogłoszenia mogą być składane przez każdego Użytkownika.
   
 5. Opisy Zleceń, Usług, Ofert, Ogłoszeń nie mogą zawierać treści naruszających przepisy prawa brytyjskiego, oraz prawa osób trzecich.
   
 6. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Użytkowników działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Administrator niezwłocznie zablokuje konto takiego Użytkownika
   
 7. Użytkownik rozpoczynając korzystanie z Serwisu oświadcza, że udostępnione przez niego dane, informacje i materiały w Serwisie nie będą: nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd; nie będą naruszały praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej i dóbr osobistych; nie będą naruszały przepisów obowiązującego prawa; nie będą obraźliwe oraz nie będą zawierały gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich; nie będą zawierały treści budzących niesmak lub posiadających charakter pornograficzny; nie będą kontrowersyjne moralnie lub światopoglądowo; nie będą naruszały dobrego imienia lub wizerunku Administratora; nie będą stanowiły naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub regulaminów poszczególnych usług. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnione dane, informacje i materiały, o których mowa powyżej.
   
 8. Administrator ma prawo usuwać treści w Serwisie, w tym Zlecenia, Usługi, Oferty, Ogłoszenia, oraz inne, naruszające postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa bez konieczności informowania Użytkowników.
   
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści informacyjnych i reklamowych, pochodzących zarówno od niego, jak i osób trzecich.
   
 10.  Zawieszenie lub usunięcie konta, usunięcie zlecenia, usługi, oferty, ogłoszenia, komentarza z powodów określonych w ust. 8 nie powoduje zwrotu kosztów poniesionych przez Użytkownika.
 
§ 4
Ochrona danych Użytkownika – polityka prywatności
 1. W momencie zakończenia 1 Kroku rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii.
   
 2. Administratorem danych osobowych jest firma Access Global System LTD.
   
 3. Dane osobowe przekazane dobrowolnie przez Użytkownika przy rejestracji w Serwisie oraz przy późniejszych aktualizacjach danych, przetwarzane są przez Administratora w celach statutowych, statystycznych, marketingowych, informacyjnych i reklamowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, oraz innych podmiotów należących do Access Global System LTD, w tym również w celu sprzedaży towarów i usług oferowanych za pośrednictwem Internetu i dla potrzeb działań marketingowych związanych ze świadczeniem tych usług i sprzedaży towarów (m.in. dostarczanie informacji o nowych ofertach promocyjnych, o nowych produktach i usługach oraz działania podejmowane we współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi). Zaznaczenie na formularzu rejestracyjnym pola „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji marketingowej” rozumianej jako zgoda na otrzymywanie informacji o nowych ofertach promocyjnych, produktach i usługach oraz innych informacji handlowych na przesyłanie takich informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, e-mail) jest równoznaczne z wyrażeniem takiej zgody zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   
 4. Administrator oświadcza, że podjął działania mające na celu zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników w sposób wymagany przepisami prawa. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Użytkowników w Serwisie są stosowane technologie zabezpieczeń oraz dodatkowe programy do ochrony prywatności Użytkowników.
   
 5. Użytkownik ma możliwość dostępu i zmiany swoich danych, w tym danych osobowych poprzez strony internetowe Serwisu. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Administratora. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa.
   
 6. Administrator bez uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika nie przekaże ani w inny sposób nie udostępni osobie trzeciej informacji, w tym danych osobowych Użytkownika, z wyłączeniem informacji, o których udostępnieniu zadecyduje Użytkownik korzystając z mechanizmów Serwisu.
   
 7. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, w szczególności uzyskania informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych. Użytkownik ma prawo dokonywania zmian w zamieszczonych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo całkowitego usunięcia swoich danych osobowych z Serwisu poprzez usunięcie konta w Serwisie. Administrator umożliwi usunięcie danych osobowych Użytkownika w zakresie i w sposób dopuszczalny przez prawo.
   
 8. Użytkownik, który uzyskał dane innego Użytkownika w ramach lub w związku z korzystaniem z Serwisu jest zobowiązany wykorzystywać je wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z usługami Serwisu. Nie dopuszczalne jest wykorzystanie tych danych do innych celów lub ich przekazywanie osobom trzecim przez Użytkownikom.
   
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane mogą zostać udostępnione przez Administratora w sytuacjach przewidzianych prawem, w szczególności w przepisach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna, w tym na żądanie upoważnionego organu państwa, jak również - w przypadku zalegania przez Użytkownika z zapłatą za usługi świadczone przez Administratora lub jego partnerów w ramach Serwisu - prawnikom i instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności.
   
 10. Użytkownik ma możliwość samodzielnej decyzji o przekazaniu swoich danych osobowych i kontaktowych innemu Użytkownikowi Serwisu poprzez dostępny w Serwisie komunikator add24.pl, lub poprzez umieszczenie danych kontaktowych na swojej Wizytówce. Administrator nie udostępnia danych osobowych i kontaktowych Użytkowników innym użytkownikom Serwisu. Nie dotyczy to pola Login, lub zdjęć dobrowolnie umieszczanych przez Użytkownika
   
 11. Użytkownik ma obowiązek aktualizować swoje dane, w tym dane osobowe, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Obowiązek aktualizacji danych nie obejmuje Loginu.
 
§ 5
Komentarze
 1. Każdy może wystawić komentarz w Serwisie add24.pl
   
 2. Treść komentarzy nie może naruszać dóbr osobistych innego użytkownika którego dotyczy, przepisów prawa oraz dobrych obyczajów.
   
 3. Administrator ma prawo usuwać komentarze niezgodne z Regulaminem bez obowiązku powiadamiania Użytkowników, których dotyczą.
   
 
§ 6
Obowiązki Użytkownika
 1. Zlecenie, Usługa, Oferta, Ogłoszenie musi zostać dokładnie opisane. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za przekazywane informacje, w szczególności za konsekwencje umieszczenia błędnego lub nieprecyzyjnego opisu.
   
 2. Zlecenia, Usługi, Oferty, Ogłoszenia należy umieszczać we właściwej kategorii Serwisu pod rygorem usunięcia przez Administratora lub – wedle uznania Administratora – przeniesienia do innej kategorii uznanej przez Administratora za właściwą.
   
 
§ 7
Komunikacja Administratora z Użytkownikami
 1. Administrator ma prawo do wysyłania informacji związanych ze Zleceniami, Usługami, Ofertami, Ogłoszeniami od i do innych Użytkowników.
   
 2. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zmienić ustawienia swojego konta dotyczące otrzymywanych komunikatów.
   
 3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych bezpośrednio od Administratora lub partnerów Administratora za pośrednictwem Administratora.
   
§ 8
Wizytówka w Katalogu Firm
 1. Wizytówka jest to usługa świadczona przez Serwis, polegając na zamieszczeniu szczegółowych informacji o Użytkowniku i jego ofercie na wybrany przez Usługodawcę okres czasu.
   
 2. Wizytówka jest usługą bezpłatną – wpis podstawowy, oraz płatną – wpisy Premium.
   
 3. Usługodawca, aby aktywować usługę Wizytówka , powinien ją opublikować na wybrany okres czasu.
   
 4. Każdorazowe przedłużenie okresu publikacji wizytówki powoduje, przedłużenie daty ważności wizytówki o wybrany okres czasu.
   
 5. Za treści umieszczane na Wizytówce odpowiada Użytkownik.
   
 6. Administrator ma prawo zablokować wyświetlanie wizytówki w serwisie jeżeli jej treść naruszy postanowienia niniejszego regulaminu. Prawo to przysługuje Administratorowi również wtedy, gdy Usługodawca zapłacił za wizytówkę. Czas ważności Wizytówki nie jest wydłużany o okres, w którym wizytówka była zablokowana.
   
 7. Zablokowanie wyświetlania Wizytówki przez Administratora z powodu naruszenia postanowienia niniejszego regulaminu, nie jest podstawą do zwrotu opłaty poniesionej przez Usługodawcę.
   
 8. Dodając treść do Wizytówki, Użytkownik powinien posiadać uprawnienia do wykonywania zawartych w niej usług i nie mogą one być zabroniona przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem.
   
 9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone w Wizytówce i Serwisie oferty świadczenie usług, ich treści i wykonanie.
   
§ 9
Odpowiedzialność i gwarancje Administratora
 1. Administrator zastrzega sobie prawo zaprzestania lub też czasowego zaprzestania udostępniania Serwisu lub też zmiany adresu internetowego, pod którym jest udostępniany Serwis, oraz zmiany funkcjonalności Serwisu, bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników w związku z wykonaniem uprawnienia, o którym mowa powyżej.
   
 2. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakość usług i produktów świadczonych przez Usługodawców oraz rzetelność Zleceniodawców. Pełną odpowiedzialność za usługi i produkty  oferowane w serwisie , w tym informacje zawarte w Zleceniach, Usługach, Ofertach i Ogłoszeniach, oraz komentarzach, ponoszą Zleceniodawca i Usługodawca. Umieszczenie w Serwisie Zlecenia, Usługi, Oferty, Ogłoszenia nie oznacza, że Administrator w jakikolwiek sposób potwierdza jej wiarygodność i zgodność z prawem. Administrator nie ponosi również żadnej odpowiedzialność za pozostałe działania lub zaniechania Użytkowników.
   
 3. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.
   
 4. Administrator podejmie działania, aby zapewnić poprawne działanie Serwisu, w zakresie możliwości wynikających z dostępnego poziomu technologicznego. Użytkownicy muszą być jednak świadomi, że Administrator może nie osiągnąć celu wskazanego powyżej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty, jakie Użytkownicy mogą ponieść z przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w szczególności na skutek błędów oprogramowania, awarii sprzętu komputerowego albo awarii łączy telekomunikacyjnych. Administrator nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za brak ciągłej dostępności Serwisu w sieci Internet.
   
 5. Administrator nie odpowiada za szybkość przesyłanych danych i jej ograniczenia wynikające z uwarunkowań technicznych, technologicznych, systemowych oraz rodzajów łącz transmisyjnych.
   
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkowników związane z przerwami w działaniu Serwisu spowodowane koniecznością konserwacji lub naprawy systemu, lub innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora.
   
 7. Administrator posiada pełne prawa do usuwania bądź blokowania kont Użytkowników naruszających w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu oraz weryfikowania lub usuwania Zleceń, Usług,  Ofert, lub Ogłoszeń budzących wątpliwości co do zgodności z Regulaminem.
 
§ 10
Usunięcie konta Użytkownika
 1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wyrejestrować się z Serwisu, co równoznaczne jest z usunięciem jego konta oraz z utratą wszelkich praw nabytych w Serwisie. W tym celu należy powiadomić o tym Administratora za pomocą odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie w sekcji "kontakt".
   
 2. Użytkownik, który wnosi o usuniecie konta lub którego konto zostaje usunięte w wyniku braku akceptacji zmian w Regulaminie, który posiada aktywne Zlecenia, Usługi, Oferty, Ogłoszenia przyjmuje do wiadomości, iż usuniecie jego Konta nastąpi w momencie zamknięcia odpowiednich transakcji.
   
 3. Konto Użytkownika może zostać usunięte lub zawieszone przez Administratora na skutek naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
   
 4. Usunięcie konta Użytkownika jest równoznaczne z usunięciem jego danych osobowych z Serwisu, z wyjątkiem sytuacji, gdy usunięcie danych osobowych nie będzie dopuszczalne przez przepisy prawa.
 
§ 11
Reklamacje, zapytania i zgłoszenie nieprawidłowości
 1. Wszelkie zapytania, sugestie, reklamacje, oświadczenia oraz informacje o zaistniałych problemach dotyczących Serwisu, Użytkownik może kierować drogą elektroniczną na adres info@add24.pl lub listownie na adres: 83 Ducie Street, Manchester, M1 2JQ. Administrator ma prawo zażądać potwierdzenia reklamacji lub innego zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Użytkownika lub osobę trzecią w formie pisemnej.
   
 2. Administrator dołoży starań, żeby rozpatrzyć zgłoszoną reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Administrator powiadomi reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
   
 3. Administrator niezwłocznie po uzyskaniu wiarygodnej informacji o tym, że informacje lub inne materiały znajdujące się w Serwisie naruszają prawa majątkowe, w tym prawa własności intelektualnej osób trzecich, lub też inne przepisy prawa, uniemożliwi dostęp do tych informacji (materiałów) do czasu wyjaśnienia sprawy. Administrator niezwłocznie poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
   
 4. Użytkownicy, którzy zauważą, że informacje lub inne materiały umieszczone w Serwisie naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, zobowiązani są niezwłocznie poinformować o tym fakcie Administratora wysyłając e-mail pod adres: info@add24.pl. O przekazanie informacji w powyższym zakresie proszone są również osoby trzecie, której uzyskają wiedzę w powyższym zakresie.
 
§ 12
Własność intelektualna Administratora, jego partnerów i Użytkowników
 1. Z zastrzeżeniem zdania drugiego, wszystkie znaki towarowe uwidocznione w Serwisie stanowią własność lub są przedmiotem licencji na rzecz Administratora lub jego partnerów. Znaki towarowe umieszczone w Zleceniach, Usługach, Ofertach, Ogłoszeniach i komentarzach stanowią własność podmiotów, które je w nich umieściły, ewentualnie podmioty te używają je na podstawie stosownego upoważnienia. Administrator nie ponosi odpowiedzialność za prawdziwość domniemania zawartego w zdaniu poprzednim.
   
 2. Postanowienia ust. 1 znajdują zastosowanie do innych przedmiotów ochrony własności intelektualnej.
   
 3. Na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownicy nie uzyskują jakiejkolwiek licencji lub innego upoważnienia na wykorzystanie praw własności intelektualnej Administratora lub jego partnerów. Ich wykorzystanie przez Użytkowników wymaga uzyskania stosownej zgody.
 
§ 13
Opłaty
 1. Użytkownikom wystawiane są faktury wyłącznie na ich żądanie.
   
 2. Faktury wystawiane są z użyciem danych podanych przez Użytkownika w formularzu płatności.
 
 
§ 14
Zmiany Regulaminu, regulaminy szczegółowe
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu, ma prawo do usunięcia swojego konta z Serwisu, w trybie określonym w Regulaminie.
   
 2. Administrator zastrzega sobie prawo tworzenia regulaminów szczegółowych dotyczących korzystania z poszczególnych usług dostępnych w Serwisie. Regulaminy te dostępne będą na stronie internetowej Serwisu. Użytkownicy korzystający z usług posiadających własny regulamin zobowiązani są przed rozpoczęciem korzystania z danej usługi zapoznać się z jej regulaminem i przestrzegać jego postanowień.
   
 3. Zmiana Regulaminu obowiązuje od momentu jej publikacji na stronie internetowej Serwisu. Administrator będzie umieszczał datę ostatniej zmiany Regulaminu na początku treści Regulaminu.
 
§ 15
Postanowienia końcowe
 1. Niniejsze warunki są regulowane prawem brytyjskim
   
 2. Wszelkie spory wynikające w związku z niniejszymi warunkami użytkowania podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii. Użytkownicy zobowiązani są podjąć próbę polubownego wyjaśnienia sporu z Administratorem.
   
 3. Opisy treści paragrafów mają charakter wyłącznie pomocniczy i nie będą brane pod uwagę przy wykładni postanowień Regulaminu.
   

Regulamin wszedł w życie z dniem 01 sierpnia 2013r. r.

Promowane